Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Sự khác nhau giữa been và gone

bình luận
Tham gia trao đổi, thảo luận về luận văn, SPSS trên nhóm Facebook: https://goo.gl/HRv6x5

Hai cái từ này. Mình đi học trên lớp mà cả thầy và trò bỏ gần cả tiết học để tranh luận. Cả hai từ này đều được dùng trong quá khứ phân từ để nó về việc đi lại nhưng nghĩa của chúng thì hoàn toàn khác nhau. “Been” có nghĩa là đã từng ở đấy và đi về, còn “gone” có nghĩa là đã đi đến nhưng chưa quay trở lại.
Để hỏi ai đấy đã từng đến đâu chưa, chúng ta dùng mẫu:
Have you ever been to ___________ before ?

( Trước đây, cậu đã từng bao giờ đến _______ ? )

Ví dụ so sánh:
1. My friends have gone to London today.

    -> Các bạn của tôi đến London hôm nay. (và họ vẫn chưa trở về)
  
     My friends have been in London today.

    -> Các bạn của tôi đến London hôm nay. (và họ đã trở về)
2. He has gone to London.

    -> Anh ấy đang ở London. (có thể đang trên đường đi và chưa quay trở về)

3. Has he ever been to London before ?

    -> Anh ấy đã bao giờ ở London chưa?